Catia Sözlüğü

A

   
access Giriş, bağlanma
add Eklemek
alpha screen AS Alfanumerik ekran
Analyse,analyze Analiz etme, çözümleme
angle ANG Açı
apply Uygulama
approximation APPROX Yakınsama, Yaklaştırma
arch ARC Eğri, eğri parçası
area Alan, yüzey
arrow ARW Ok
Axis system AXS/AXSD koordinat sistemi
axis Eksen takımı
B
backwards BWD Geri
bisection BISEC Açıortay
break Kırmak, Koparmak
Boundary representation BREP Kenarların görüntüleme şekli
brightness Aydınlık
bufferplot BP Ekrandaki görüntünün basılması
Buffer regeneration BR Ekrandaki görüntünün yeniden hesaplanması
C
calculation CALC Hesaplama
center CTR Merkez
center of gravity Ağırlık merkezi
change Değiştirmek
characters CHARS İşaretler, semboller
children   Çocuklar (elemente bağımlı alt elementler)
choose   Seçmek
circle CIR/CIRD Daire
cold start Sıfırdan Başlamak
color Renk
coloring Renklendirme
combine Birleştirme, ulama
complete Tamamlanmış
components COMP Bileşen
compound curve CCV Bileşik eğri
concaten Bağlamak
conditions COND Şartlar
cone Koni
confirm Onaylamak
conic Konik Eğriler
connect Bağlamak
constraint CST Sınırlandırmak, sınır şartı atamak
continue Devam etmek
coordinate Koordinat
copy Kopyalamak
corner Köşe
create Oluşturmak
Cross section Kesme, kesit
cumulate Sıralamak
current CUR Şimdiki, geçerli, aktuel
curvature Büküm, eğrilik
curve CRV/CRVD Eğri
cut Kesmek
D
dashed Çizgili
deform Şeklini değiştirmek
degree Derece
delete Silmek
density Yoğunluk
depth Derinlik
detail Detay
diameter Çap
dimension Ölçülendirme
dimension line Ölçü çizgisi
direction Yön, doğrultu
distance DIST Mesafe
ditto DITTO Detay çalışma alanının kullanılmış hali
dot Nokta
dotted Noktalı
dot dashed Noktalı virgüllü
draft
draw DRW Çizmek, çizim alanı
duplicate Kopyalamak, ikincisini oluşturmak
E
edit Düzeltmek
element ELEM Eleman, element
ellipse ELL/ELLD Elips
equation Eşitlik
erase Silmek
execute Gerçekleştirmek
exit EX Çıkış
F
face FAC Yüzey, sınırlı yüzey
familiy Aile ( burada:elementlerin mantıkça birleşimi)
fillet Yuvarlatma
forward FWD Öne
frame Çerçeve
funktional surface FSUR Çalışır yüzey
G
geometric dimension GDIM Geometrik ölçüler
global Evrensel, hep birlikte
grid Parmaklık, kafes
group GRP Grup
H
hatching Tarama
height HGT Yükseklik
helix Helezon
hidden-line-removal HLR Gizli kenarları karartmak
high lighting Parlatma
hyperbola HYP/HYPD Hiperbol
I
identifier ID İsim, tanımlayıcı
identify İsimlendirmek
image Görünüm
impose Şart atamak
indicate IND İşaretlemek
interrupt Bölmek
intersection INT Kesişme, arakesit
invert INV Yönünü döndürmek
isolate İzole etmek, ayırmak
isoparametic curves ISOPARAM İsoparmetrik eğri
item Listeden bir eleman
K
key KEY Fonksiyon tuşları
keyboard KEY Klavye
L
law LAW Kural
layer L Katman
lenght LNG Uzunluk
library LIB Kütüphane
limits Sınırlar
line LN/LND Doğru
list Listelemek
M
mean Ortalama
merge Kaynaştırmak
model MDL Model
modify Düzeltmek, tadil etmek
move Taşımak
no pick NP Seçilemez
no show NS Görünmez
no hidden – line- removal NHR
N
net
recall Geri alma
rectangle RECT Dikdörtgen
reference REF Referans
normal NORM Dik
number NUM Numarası, sayısı
O
oblique Eğik, açılı
offset Açıklık, mesafe
optimize OPT Optizasyon
orientation ORIENTN Yönlendirme, yön değiştirme
P
pack Sıkıştırmak
page Sayfa
parabola PAR/PARD Parabol
parallel PARAL Paralel
parameter PARM Parametri
parents Ebeveyn (elementin bağlı olduğu üst element)
partial Kısmi
Patch PCH Yama, en basit yüzey parçası
Pattern Tarama
Perpendicular PERP Dikey
pick PK Seçilebilir
pipe Boru
pitch Hatve
plane PLN Düzlem
plot Çizim
point PT/PTD Nokta
pointer Gösterge
polyhedron POL Çokyüzlü
project PROJ İzdüşüm
R
radius RAD Yarıçap
ratio Oran
read Okumak, çağırmak
reference Referans
relation İlişki, mesafe
rename İsim değiştirmek
repeat Tekrarlamak
replace Yerine geçmek
reset Geri almak
reverse Tersine
revolution Döndürme
rotate RT Döndürmek
rotation ROT Dönme , döndürme
S
save SV Saklamak
scale SCAL Ölçek
screen SC Ekran
segment Kesit, parça
select SEL Seçmek
separate Ayırmak
set SET Gruplama
sequence SEQ Sıra
shading Renklendirilmiş görüntü
shape Kapalı Şekil
sheet Çizim sayfası
shell Kabuk
show SH Görünür
skin SKI Bileşik yüzey
smooth Düzgün
solid SOL Katı eleman
solid exact SOLE Düzgün yüzeyli katı
solid mock up SOLM Kesik yüzeyli katı
solid mainframe SOLEMF Solid soy ağacı
space SPC/SP Uzay
spine SPN Omur , taşıyıcı eğri
steady Sabit
store Saklamak
string Yazı grubu
spline SPL/SPLD Bileşik eğri
square Kare
standard STD Standart, ön değerler
surface SUR Yüzey
swap Değiş tokuş etmek
T
tangent TANG Teğett
text TXT Metin, yazı
thickness THK Kalınlık
through Arasından, üzerinden
tolerance TOL Tolerans
transfer Transfer etmek
transformation TRA Konum değişimi
translation TRANS Yerini değiştirmek, ötelemek
U
unlimited Sınırsız
update Güncellemek
use Kullanmak
V
value Değer
vector VEC Vektör
velocity VEL Sürat, hız
view VU Bakış, görünüş
visualisation Gösterme
volume VOL Hacim
W
warm start Son halden başlamak
weight Ağırlık
width Genişlik
window WI Pencere
workspace WSP Çalışma alanı
Witness line
write Yazmak
Z
zoom ZM Büyültme /küçültme

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*